Sở Tài Chính Bình Định – Ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử góp phần cải cách thủ tục hành chính

Ngày 01/05/2011 Sở Tài chính chính thức đưa phần mềm văn phòng điện tử vào ứng dụng trong việc xử lý văn bản. Bước đầu văn thư cơ quan, cán bộ công chức, lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở đã tiếp nhận, xử lý văn bản đến, văn bản đi trong môi trường mạng.

Thực hiện Quyết định số 859/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Bình Định năm 2011, theo đó Sở Tài chính là một trong 2 đơn vị được chọn để triển khai phần mềm văn phòng điện tử. Ngày 01/05/2011 Sở Tài chính chính thức đưa phần mềm văn phòng điện tử vào ứng dụng trong việc xử lý văn bản. Bước đầu văn thư cơ quan, cán bộ công chức, lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở đã tiếp nhận, xử lý văn bản đến, văn bản đi trong môi trường mạng.

Việc đưa phần mềm văn phòng điện tử vào ứng dụng cho công tác văn thư cơ quan (Sở Tài chính hiện có 8 phòng trực thuộc Sở và 60 cán bộ, công chức) nhằm mục đích đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào các cơ quan quản lý hành chính nhà nước theo chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm kinh phí hành chính, nhân lực lao động, xử lý văn bản nhanh chóng, lưu trữ văn bản khoa học, giúp lãnh đạo Sở quản lý, theo dõi công việc kịp thời.
Cụ thể, văn thư cơ quan không còn vào sổ thủ công công văn đi, công văn đến, giảm thiểu tối đa công việc sao chép văn bản bằng giấy, lưu trữ tài liệu, hồ sơ và thực hiện chuyển văn bản trên môi trường mạng, dễ tìm kiếm ,sao lục, không còn cán bộ, công chức kiêm nhiệm công tác văn thư phòng và công việc mở sổ theo dõi văn bản theo phương pháp truyền thống như trước đây.Lãnh đạo cơ quan và phòng tiện lợi theo dõi công việc giao đến từng chuyên viên, kịp thời nhắc nhở việc xử lý văn bản để hoàn thành đúng thời gian quy định. Ngoài ra cán bộ, công chức có thể xử lý, nắm bắt, giải quyết công việc giao khi ở ngoài môi trường mạng LAN của cơ quan,…

Tuy vậy, việc sử dụng phần mềm văn phòng điện tử còn những khó khăn như người dùng sử dụng phần mềm chưa quen; chưa khai thác hết các tính năng tiện ích của chương trình; cần đầu tư thiết bị dự phòng và hệ thống an toàn cơ sở dữ liệu,…
Việc đưa vào sử dụng phầm mềm văn phòng điện tử giúp Sở Tài chính thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở cơ quan. Trong thời gian tới Sở Tài chính tiếp tục triển khai đồng bộ từ hệ thống Lãnh đạo Sở đến chuyên viên; từ Sở Tài chính đến các Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, thành phố đảm bảo xử lý văn bản thông suốt và hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *